Paris gural lallitaare laatiima jinnde kurjuru.

Pooɗondiral ene jokki hakkunde Emmanuel Macron e sandikaaji (Syndicats) hujjinantooɓe gollooɓe Faraysenaaɓe gila ñalnde Naasaande, nde laamu nguu ɓomi pellital ɓeydude ɗuuɓi alateret, ummaade he duuɓi 62 fayde 64 hitaande. He ñalnde Naasaande (Alkamiisa), Emmanuel Macron hooreejo leydi Farayse, huwtoriima kuulaal 49.3 he doosɗe leydi ndi dokkungal mo hattan waawde ƴettude pellital siynude binndol (kuulal sariya) ko aldaa e woote to batirde ngenndi to.

Ngaal pellital addii mettere mawndi he nder wertaango leydi Farayse kala, teeŋti noon he gure mawɗe ɗee ko wayno Paris e Marseille. Gollooɓe heewɓe ngoppi liggeyaaji mum en njippiima he dow laabi ene mbaɗa seppooji ngam hollitde salaare mum en ngaal pellital.

He nder Paris guƴƴondire keewɗe mbaɗii hakkunde polisaaɓe e seppooɓe, caggal nde ɓeen jippii he dow laabi ene kela weeruuji, ene nduppa ponooji e werlaaji. Ene wayno ko ene wona jooni ɓalɗe jonɗe, ɓooftannooɓe kurjuro he nder wuro Paris ngollaaki. So en tuugniima he jaaynde ledevoir “hakke ujunnaaje sappo (10,000) ton kurjuru nana joowi he dow laabi laamorgo ngo, Paris, ene padii ɓoofteede.” Ko adii nde laamu nguu jaggata gollotooɓe woɗɓe mbele maa ngar mbaɗa oon ligey, ko henndu ñolateeri, e uurngol kaaɓningol foofetee he nder lawbi Paris. Nate jinndeeji e joowe kurjuru he nder Paris ko kanum en coɗa he kala jaayɗeeji aduna.

Gollorɗe keewɗe he nder leydi he, hayso ndartaaki haa laaɓi ne, liggey mum en ene ustii sabu seppooji ɗii. Farayse, eɗen ciftina, woni leydi Orop ɗo duuɓi jahreteeɗi fooftere ɓuri famɗude, hayso tawii yuɓɓo maɓɓe ene seerti e heddiiɓe ɓe.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: