Benno Bokk Yakaar, suɓiima Aamadu Bah, ngam ardaade lannda o he suɓngooji 2024.

Haysinno ɗum bettaani no feewi ne, ko ɗum kabaaru keso mo yimɓe cabbinoo no feewi gila nde hooreejo leydi o holliri wonnde fiɓaani jeyeede he suɓngooji payɗi arde he 2024. Aamadu Bah, suɓaama ngam yoo won kanndidaa kawtal lanndaaji BBY he suɓngooji hooreejo leydi Senegaal payɗi arde he lewru Colte 2024.

Ko hannde Hoore-biir, 9 Silto 2023, hooreejo leydi o Makki Sal feññini pellital mum caggal lewbi keewɗi pooɗee-nduuree, diisnondire e kaaldagal he yimɓe lannda o. Ko Mustafaa Ñas, hooreejo kiiɗɗo batirde ngenndi, kadi gooto e mawɓe kawtal lanndaaji (coalitions des partis) Benno Bokk Yakaar, tarii ɓataake hooreejo leydi o Makki sal, kadi mawɗo lannda APR, kolliroowo pellital makko suɓaade Aamadu Bah, hooreejo jaagorɗe o, yoo tammbo araaraay BBY he suɓngooji 2024.

Aamadu Bah, mo duuɓu 62, Hooreejo jaagorɗe, ko teknokaraat, fanniyanke he faggudu mo beeli yimɓe heewɓe njowinoo he mum wonde lomto Makki Sal.

Ene wiyee wonnde Aamadu Bah fuɗɗiima ferde e fittude laawol mum he dawrugol, gila nde o rewi to jaagorgal kalfinaangal ngalu, to o ɗowi yiyannde hooreejo leydi o to banngal faggudu, ganndiraangal “Plan Senegal Émergent”. Caggal mum kadi o ardii jaagorgal kalfinaangal jokkondire caggal leydi, gila Siilto 2022 ko kanko woni hooreejo jaagorɗe.

Gaagaa ndaarannde moƴƴere nde Senegaalnaaɓe heewɓe yiyooɓe he makko heybe gardiiɗo timmuɗo, to bannge caggal leydi, he nder nokkuuji “finance” mawɗi ɗii, ko wayno Paris, London, e Berlin, innde makko ene jeyaa e dawriyankooɓe Senegaal waawɓe deeƴnude gollidiiɓe Senegaal to bannge faggudu.

He nder haalannde mum, hooreejo Mustafaa Ñas, siftinii, kadi teeŋtini wonnde o ɗoo cuɓaaɗo (Aamadu Bah) ko kanum tan woni kanndidaa BBY, ɗuum sikke alaa won ko joofii. Mbele maa wood yaltuɓe he nder kawtal BBY ngam ƴamde lefol laamu 2024 caggal nde ngal ɗoo nanondiral waɗi, walla mbele hay suutunooɓe sawtooji mum en daande dow ɓee ko wayno Abdllaay Juuf Saar, Maam Booy Jaawo, e woɗɓe ŋunotonooɓe les ko wayno Abdullaay Daawuda Jallo, walla Aali Ngulle Njaay en, e woɗɓe joofetenooɓe hayso kaalaani maa njaɓ heddaade he ngal ɗoo pellital, keddo caggal mo hooreejo BBY Makki Sal suɓii o? Ko waawi heen wonde kala, golle mawɗe ene cabbii Aamadu Bah, gollaade haa o tabitina nanondiral he nder kawtal BBY, o deeƴna hakkillaaji ɓeen luutndinooɓe mo e wonannooɓe mo fof wonnde pooɗee-nduureeji ɗii keedtii caggal maɓɓe kadi kala no janngo jogori wayde ko kamɓe ndenndata ɗum, kawgu makko ko kawgu maɓɓe. O hoolnaɓe haa waawa jarande gooto e maɓɓe kala ruttaade he yimɓe mum e yiɗɓe mum daranaade mo e wallude mo. So ɗuum ɓennii ko waawde aawde hoolaare he ɓerɗe ɓiyɓe Senegaalnaaɓe kala, wonnde so o arii won ko o waawi addande ɗum en ko hesɗi ko ene waawi waylude ngonkaaji mum en he nguurndam mum en ñalnde kala.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: