BBY, Ali Ngulle Njaay fettii baafe, Abdullaay Dawuda Jallo e tijjaa to pale ko leelaani.

Ko Aamadu Bah wonata kanndidaa BBY he suɓngooji hooreejo leydi Senegaal he 2024. Ko kanko Hooreejo leydi o Makki Sal suɓii, caggal nde o heɓi yamiroore Kawtal lanndaaji Benno Bokk Yaakar. Kono wonaa fof en njahdi he ngoon suɓngo. Sabu gila hooreejo leydi oo holliri ƴamtaani lefol heewɓe he nder lannda APR kollirii yiɗde mum en nde lannda kaa ngemmbata ɗum en teeŋti he jeyaaɓe e sosnooɓe lannda ka, ko wayno Abdullaay Daawuda Jallo, Ali Ngulle Njaay e Mame Booy Jaawo. Ɓe he yiyannde mum en ko kanum en ɓuri haandude e suɓeede kono wonaa arɓe sakket.

Caggal nde kabaaru o yalti wonnde ko Aamadu Bah suɓaa, Ali Ngulle kanum ɓuuɓtinaani ni, o fetti baafi o daroyii boowal, o wiy o ɓooriima lefol makko jaagorɗo, kadi o yaltii he BBY. Ɗuum, sikke alaa, addanii hooreejo leydi o, Makki Sal haɓɓondirde ceɓe wutte mum ngam faddaade pusgu. Nde tawnoo so BBY ene jogori dañde poolgu wonata ko he ngootaagu maɓɓe e jaɓde heedde caggal gooto cuɓaaɗo o. Ko ɗuum waɗi, he ɓiyɗe jaaynde L’Observateur, H. Makki Sal ene noddi Abdullaay Dawuda Jallo to ngalle laamorɗo to ngam jooɗodaade e mum ɗoo he waktuuji payɗi. Meer mo Bokke Jalluɓe o ene jeyanoo e yiɗnooɓe ngemmbeede ngam fooɗanaade lefol hooraagu leydi Senegaal 2024, kadi gila Aamadu Bah suɓaa nanaaka tawo ko o haali. Abdullaay Daawuda ko gooto e adiiɓe wallude Makki Sal tuma nde oon taccata jeereende. Wiyaama he ngaan saanga Aamadu Bah rokkiimo caɗeele keewɗe he golle makko nde tawnoo ko kanum jiimnoomo to impot et domaine, kadi kanum wonndunoo ko e Abdullaay Wad oon saha.

Goɗɗo mo konngol mum tijjaa ko Maam Booy Jaawo, merr mo Koldaa, kadi hooreejo Caisse des dépôts et consignations. Omo noddi kuccondiral e jaayndiyankooɓe janngo Mawbaare (Talaata). Mbele ko hollirde pellital makko abbaade he suɓngo Makki e mawɓe BBY ngo, o heeda caggal Aamadu Bah, walla, hono Ali Ngulli waɗini, kanko ne ko o pellitɗo rewde tiinde makko? Eɗen nganndi kanko ne wiyno so wonaa kanko suɓaa, kala cuɓaaɗo o rewataa ɗaggal mum.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: