Abdullaay Daawuda Jallo fellitii jaɓde konngol Makki Sal e yantude e wallooɓe Aamadu Bah.

He nder ɗee balɗe jawtuɗe kabaruuji keewɗi njaltii he ko yowitii hol pellital Abdullaay Daawuda Jallo ƴetti caggal nde Mawɗo leydi o kadi Hooreejo Kawtal BBY, suɓii Aamadu Bah ngam tammbo araaray lannda kaa fayde he suɓngooji hooraagu leydi Senegaal he Colte 2024, kono alaa ko nananoo tawo ko ummii he hunnduko makko. Ɗuum wayliima hannde.

Ko hannde Hoorebiir 16 Silto, 2023, he nder ñiiɓirde  Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) wukkitnde yimɓe sehilaaɓe, yiɗɓe e yahdiiɓe Abdullaay Daawuuda Jallo nootitiiɓe he noddaandu gardiiɗo mum en, ngam yoo ngar kawrita he kuccondiral makko e jaayndiyankooɓe sabu omo jogii haalande faayondinnde nde o yiɗi saaktude.

He nder ndeen haalannde, hooreejoConseil Économique, Social et Environnemental (CESE) kadi meer mo Bokke Jalluɓe, kalfinaaɗo njuɓɓudi lannda APR he nder falnde Podoor, siftinii jahdigal ɓooyngal hakkunde mum e Hooreejo Makki Sall, puɗɗingal gila he 2008. “ Miɗo jaaramo sanne sabu hoolaare makko nde o waɗi he am tuggude gila he ñalawma amen gadano.” Caggal ɗuum Abdullaay Daawuda Jallo limtii postooji ɗi o heɓi resndeede he nder laamu Makki Sall.

Ko fayti he ƴamde lefol wonde cuɓaaɗo BBY, o hollirii wonnde omo jeyanoo e ƴamatnooɓe kadi omo fellitnoo wakkaade dooŋngal ngal so tawiino o suɓaama. O siftinii wonnde omo timmini sarɗiiji ko ɗuum laaɓndii ko, kadi o siftini ɗo o rewdaa he dawrugol e wonde cuɓaaɗo. “Kono noon gooto e men fof ko fotde mum reende no feewi e hisnude ko mbiyaten keeriindi Senegaal ko, ndi adinooɓe en ɓe mahnoo kadi ndontini en ɗum.” o siftini kanko Abdullaay Daawuuda Jallo. O ɓeydi heen wonnde, caggal nde o miijtii no feewi o ƴettii pellital nootaade noddaandu Hooreejo Makki Sall, kadi o suɓiima dental lewbi joy tan ko adii nde suɓngooji hooraagu leydi Senegaal, o yaltii e ƴamatnooɓe lefol, o tawtii pellital BBY. Omo nodda Senegaalnaaɓe ɓee kala nde ndarotoo mbela maa kisnu keɓe dañaaɗe ɗee, e kadi mbele maa Bennoo Bokk Yakaar dañ poolgu he jamma 25 Colte 2024.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: