Mimi Tuure: “Yoo Tunis yowe e Dental Afrik (UA) kadi haɗee jeyeede e CAN.”

Aminata Tuure “Mimi”, hooreejo jaagorɗe Senegaal kiiɗɗo o werliima eeraango wonnde yoo Tunis yowe he kala njuɓɓudi Fedde Ngootaagu Afrik (Dental Afriknaawal) kadi ɓe kaɗee jeyeede he kawgel CAN jogorɗo waɗde to Kodduwaar he nder winndannde he twitters.

“ Sabaabu nde golle kaantoriɗɗe ɗe njaɓotaako, ɗe Tunis waɗi he dow ɗanniyankooɓe worgo sahraanaaɓe (ɓaleeɓe Afriknaaɓe), e haalaluuji leñam-leeñaagu e ngañamtumaagu ɗi Kaysi Sayyid haali, haani ko yoo Tunis yowe he kala njuɓɓudi Dental Afriknaawal (UA) sabu mum yaɓɓude kuule ɗe ngannduɗaa ko kanum en ngoni ndaɗɗudi dental ngal, kadi ɓe kaɗee jeyeede he kawgel CAN.”

Eɗen ciftina tan laamu Tunis ƴettiino ko ɓe noddiri “feere heñoraande” ngam yaltinde ɓaleeɓe Afriknaaɓe to Tunis, ɓe e konnguɗi maɓɓe: “So ngarii ngardata ko e waɗboniyaagal, kirim, surpitaare e jikkuuji ɗi hay gooto waawa jaɓde.” Ɗiin haaluuji njibinii mettere no feewi he nder ɓaleeri Afrik, kadi yimɓe heewɓe kuccinii e hooreejo leydi o pelooji e ñiŋooje sabu waasde yooɗnude kaan haala.

Gila ndeen ɗanniyankooɓe Afriknaaɓe heewɓe njaltinaama he galleeji mum en, nana ndar-ndarna he lawbi. Nguuri ko ngonka caɗtuka. Won leyɗeele Afrik puɗɗiima addaoyde yimɓe mum en.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: