Iwdi geɗe neesu mahɗe ɓakdi.

Eɗen keewi nan’de protoŋre, notroŋre, elektoŋre walla mittere, ko ɗeen geɗe ngoni tuufeeje kala ko woodi, leydi, ndiyam, leɗɗe, jamɗe, teewu e henndu.
Hol to koon ngeɗon limtuɗen dow kon iwi?
Ɗuum ko maa nduttoɗen to ɓooyi, njahen haa Dawaa Dawi, fuɗɗoode goodal, fuɗɗoode faru (univers), ɗuum wonno ko duuɓi miliyaaruuji 13,8 caggal hannde, ndeen huunde kala ko ko rennduno e toɓɓere wootere sukkunde wulnde jawu, ɗoon e ɗoon tan ndeen toɓɓere feri, fetti, ɗiirtii, yaaji baŋ yoo baŋ.
Ñukkere ngeɗon ngadanon woodno, elekroŋaaji, kuwaarkaaji e fotoŋaaji (lewñe), e nder nguleeki moolanaaki jawsude, 1 e ɓulumaaji 21 caggal mum degre C…!
Ñukkere faru nguu woni e fetaade ko yaawi, nguleeki mum woni e ustaade, nguleeki ina ustoo tan, ngeɗon ngadanon kon ina ɓeydoo teeyde, nde tawno nde nguleeki doolnunoo e kon kawji, kon mbaawaa deeƴde e won e nguleeki caɗtuki, wadde tellagol nguleeki ina addana kon deeƴde.
Hedde pecel gootel e nder pecce 1000 000 leƴƴannde (seconde) caggal pettugol faru, nguleeki jippii haa wonti 10 000 miliyaar degere, ko ɗoon ngeɗon mbiyetekon kuwaark ndañi rentude haa mahi protoŋaaji e notroŋaaji.
Ko protoŋaaji e notroŋaaji ndentata maha gaaluuɗe mitte, ɓuri weeɓde mahde heen fof ko aaludere Hidrojeen, nde tawno ndeen naamni tan ko protoŋre wootere.
Hakkunde hojomaaji 3 e 20 caggal pettugol faru (Dawaa Dawi), nde nguleeki jokki jippaade haa heɓi miliyaar degere, gaaluuɗe Deteriyoom, Heliyoom e Liciyoom mahi, ko ngaal daawal wiyete tago ngeɗon neesu gadano (nucléosynthèse primordiale).
Ɗuum noon eɗen mbaawi fuɗɗaade loowde haatumeere Mendeleyef (tableau de Mendeleïev) ɗeen mitte puɗɗiiɗe woodde, mbaɗen ɗe to cuuɗi dow haatumeere to.
Duuɓi 380 000 caggal Dawaa Dawi, nguleeki jippii haa tolni 3 000 degre selsis, ɓuuɓii haa usti hawjeende elektoroŋaaji, ɗi ndañi loggondirde e gaaluuɗe tawateeɗe e faru ɗee, haa mitte Hidrojen, Heliyoo e Liciyoom mahi, ngoodi walla tagi, kono ko heddi e mitte tawawateeɗe e neesu hannde, ɗe en kaalaani no ngardi, ina heewi.

Woniri noon ko ina abbo e duuɓi miliyaar, alaa ko mahii ko hesɗi, ko limtaa koo tan woodi e nder faru nguu, kono ko e nder ɗiin duuɓi, ko woodi e ɓakdi koo renti fiy duuleeje mawɗe, ɗe kami e batte doole fooɗngo (gravité) doolnugo, haa ɗe nduppitii jayngol to cukkiri majje, ɗuum woni koode gadane, ɗe ndenndi ɗe mbaɗi lilluɗe, ko ɗeen ngoni lilluɗe (galaxies) koode gadane.
Ko limotaako e gaaluuɗe hidrojen tawetee to ɓerɗe koode gadane ɗee, kadi to ɓernde too ina wuli jawu, maa tolno nguleeki mum wonoy miliyoŋaaji 10 degere selsis, kiin nguleeki ndoolnuki addanta gaaluuɗe Hidrojen ñoofondira haa maha gaaluuɗe Heliyoom, ñoofondiral ngal jokka, gaaluuɗe njokka leemondirde e yantondirde haa maha gaaluuɗe Karbon, Asot, Oksijen haa yottoyo gaaluuɗe njamndi ɓaleeri wonan’de koode ɓurɗe mawnude, ko ngaal daawal wiyete tago ngeɗon neesu e nder koode (nucléosynthèse stellaire), wadde en paamii koode ko payanɗe ngeɗon neesu, ko e nder majje yoga heen defetee.
So hoodere yahii haa kaaɗdi nguurndam, nde fusat, nde sara kala ko nde defno to ɓernde mayre e ngeɗon neesu, ko nder doole pushol he, gaaluuɗe keɓɓotoo notroŋaaji goɗɗi ɓeydoro, ngam mahde gaaluuɗe neesu kese, kono ko maa duuɓi ujunnaaje capanɗe ɓaawo ɗuum nde gaaluuɗe ɗee keɓɓo elektroŋaaje, ndewnoo ɗi, haa mbaadiiji mitte 94 limtaaɗe e haatumeere Medeleyef timma, wadde mitte neesu fof tagaama kawri.
Ko ni de ɓakdi fuɗɗori haa timmi, kala ko woodi, woodna heen, hay neɗɗo daɗaaani, ko o tamre mitte ceertuɗe sifaaji e eddaaji.

Sewnde: Pullohannde, he kuɗol ✍🏽Hammadi Jah

Innaado Dow o

Innaado Dow o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: