Espaañ: Aysatu Jallo ko kanndidaa ngam ardaade meeri Barseloona.

2023 ko hitaande suɓngooji he nder leydi Espaañ. Tuggude he lewru Siilo haa hitaande ndee maaya ko ɗuum woni hammu ɓurɗo soklinde, nde tawno suɓngooji diiwe ene njogori waɗɗe he nder 12 diiwaanuuji bellitaaɗi (communautés autonomes), yantude e Ceuta, Melilla, ko jiidaa kadi e suɓngooji meeriiji (élections municipales) he nder denndaangal saareeji Espaañ, ñalnde Dewo 28, Duujal (Mai). Ɗii suɓngooji, he jiyanɗe yimɓe heewɓe, mbayi tan ko hono no heblanaade suɓngooji kuuɓtodinɗi jogorɗi waɗde he nder lewru Bowte (Decembre) ɗii ni.

He nder ƴamooɓe lefol ngardiigu he ɗiin suɓngooji jogorɗi waɗde ñalnde 28 Duujal, ene jeyaa heen dewbo pullo Espaañnaajo mo iwdi mum ko Fuuta Jalon, leydi Lagine, biyeteeɗo Aysatu Jallo. Omo dikki lefol ngardiigu Meeri mo saare Barseloona, tawi o jeyaa ko he doggol kanndidaaji lannda sosiyaalist’en.

Aysatu Jallo haysinno o jibinaa ko Lagine ne, o ɓooyii he nder leydi Espaañ. Kadi omo sosi fedde daraniinde jojjanɗe rewɓe wiyeteende AKWA, ngam wallude rewɓe Afriknaaɓe wonɓe he caɗeele. Ko ndeen darnde addani lannda Sosiyaalist Katalaña heɓtin’de mo e fooɗtude-mo mbele o ari o jeytee he nder mum en.

He yeewtere makko e jaayndiyankooɓe RFI Fulfulde, o hollirii ene jeyaa e ngoƴaaji makko ɓurɗi himmude, ko haɓaade ngañam-leñamaagu, e hirjinde sukaaɓe jibinaaɓe he nder Espaañ nde njaɓata janngude kadi njaɓa naatde he gollorɗe laamu ɗe. Ene jeyaa e ngoƴaaji makko kadi ɗi o yiɗi haɓanaade woni caɗeele ɗe Afriknaaɓe ɓee njogii he dañde koɗorɗe. Sabu he biyɗe makko, “jom galleeji en heewɓe njaɓataa luwde Afrikaanɓe cuuɗi koɗa he nder galleeji mum en.” Aysatu Jallo hollirii kadi, waawi ittude caɗeele ngañam-leñamaagu nguu tan ko darnde e haɓtanaade jojjannde mum, kadi kanko o fellitii daraade ngam ardaade ndeen hare, kono ko maa ɓaleeɓe Afriknaaɓe ɓee njaɓa arde ndewa e makko mballa-mo nde ɓe mbaawa dañde doole.

Ko Aysatu Jallo woni dewbo ɓaleejo gadiiɗo wonde kanndidaa ngam ƴamde lefol ngardiigu saare Barseloona, kapitaal diiwal katalooña, nde ene hoɗi he nder mum 1.62 Miliyoŋ neɗɗo, tuugnaade he limoode joganoode he 2018.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: