Gabon, Kooniŋkooɓe ɓee kabri wonnde liɓii laamu Ali Ben Bongo.

Diɗɗal koonunkooɓe leydi Gabon, njalti he ayaawo habrirde leydi ndii ngam anndinde wonnde ɓe liɓii laamu Ali Ben Bongo. Ɗuum waɗi ko waktuuji seeɗa tan caggal nde resiltaaji suɓngooji baɗnooɗi toon ñalnde Hoorebiir yawtunde ndee Kabri ko Ali Bongo hawi he ɗiin suɓngooji.

So ɗuum laatiima, maa won gasgol laamu Bongo en (baaba e ɓiy mum) duuminoongu duuɓi 53.

Soldateeɓe sappo e ɗiɗo njalti he ayaawo habrirde Gabon 24, he subaka law hannde Njeslaare (Alarba) ngam habrude wonnde resiltaaji suɓngooji ɗii pirtaama, kadi kala mahanteeje leydi ndii (Les institutions de la Republique) pirtaama. Soldateeɓe ɓee kabrii wonnde ɓe njeyaa ko he goomu (Comité de transition et de la restauration des institutions) kadi ɓe kaalata ko he innde denndaangal semmbeeji ndeenka e kisal leydi ndi.

Gooto e koonunkooɓe ɓe wiy ko ngam reende jam e deeƴre he nder leydi he addaniɓe liɓde laamu ngu.

O ɓeydi heen wonnde saabii ɗum fof ko laamu ŋakkaangu kellifuya he laamogol mum haa nana usta nanondiral ɓiyɓe leydi e ngootagu renndo maɓɓe, kadi so ɗuum dartinaaka ene waawi addude jiiɓru mawndu he leydi he.

Wiyaama noon piyanɗe nanaama caggal nde koonunkooɓe ɓee njaltini kabaaru mum en o. Ene sikkaa yo taw alaa soldateeɓe woɗɓe jattiniiɓe calii cammingol laamu ngu.

Hono no suɓngooji Gabon jawtuɗi ɗii fof ni, yimɓe ɓee ene koolkisii dewgol ɗii ɗoo suɓngooji ne laawol. Lunndiɗo dowrowo o, Albert Ondo Ossa wullitiima wonnde ene waɗi birooji ɗi kaayitol suɓngo ɓaɗngol innde makko alaa e mum en, te kadi ene waɗi ɗo kaayitol baɗngol inɗe yimɓe yiɗnooɓe jeyeede he suɓngo ngoo caggal mum lelni, kaayti jeyeede heen, kono tan inɗe mum en ene keddii he kaayitol suɓngo (bulletin de vote) ngol.

Waalde jaayndeyankooɓe Reporters sans Frontières (RSF), hollirii wonnde laamu nguu jaɓaano hay jaayndiyanke gooto fawa koyngal mum he dow leydi Gabon ngam saaktude kabaruuji ko yowitii he suɓngooji he.

Ali Bongo, ari he laamu ko nde baaba makko Umar Bongo maayi he 2009, caggal mum he 2018 o dañi rafi Junngo-e -koyngal yahdude, ɗuum addaniima jooɗaade ko juuti ngonka makko ene majjaa. Yalli omo wuuri walla ko o maayɗo? Caggal nde laaɓi ko Marok o woni omo safroo, heewɓe kollitii yiɗde mum en he yoo woppu laamu ngu. He ngaan saanga waɗiino soldateeɓe etinooɓe wiyde ene liɓa laamu makko kono laataaki, joom mum en mbaɗtindii ko nangeede cokoyaa kaso.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: