Nigeria : Bees en ɓooyma, njeertinii hooreejo leydi o, wonnde addata Coup d’État ko waasde…

Bees (seneraal) en hiiɗɓe leydi Nijeriya njeertinii hooreejo leydi o, Bola Tinubu, wonnde addata koonunkooɓe jaɓtude laamuuji biyeteedi demokaraasi ɗii ko laamiiɓe ɓee waasde rewnude laamuuji mum en laawool peewngol. E biyɗe maɓɓe, waɗde ko waɗi Nijeer e leyɗeele Afrik goɗɗe ɗee ko ene waawi waɗde he Nijeriya so laamu nguu jogoraaki leydi ndii no ene feewira.

Ngol ɗoo jeertingol waɗi ko caggal nde koonunkooɓe njaɓti laamu to Nijeer e Gabon ko ɓooyaani. He biyɗe ɓee ɗoo koonunkooɓe toowa-daraja en, baasgol hurmaandi doosɗe yummaaje (constitution) leydi ndii e laamoraade no feewaani kadi tawa aldaa e nuunɗal, ene waawi wonde sabaabu koonunkooɓe ɓee jaɓtude laamu.

Seneraal Aleksandar Ogomudia, gonnooɗo hooreejo konuuji (chef d’état-major) Nigeria hollirii wonnde addata kuudetaaji ɗii tan kono yiyde suɓaaɓe ɓee no laamorii ni rewaani laawol.

“En mbaawa ƴettude ko waɗi to Gabon ko no yeru wonande nokkuuji keddiiɗi kala. Kono ƴeewee Nijeer, on njiyii nate leydi ndi? No foti duuɓi hannde Farayse ene ara toon ene ɓoofta ɓakdi ngam mahirde ko hatojini he nukileeruji (nucléaires) mum, teene dey he ndi jeyaa e leyɗeele ɓurɗe waasde he nder adunaaru he.” O teskini kanko Seneraal Aleksandar Ogomudia.

Ko hono noon kadi Bees goɗɗo brigajee-seneraal Filip Ashim, wiy wonnde “Dartinta kuudetaaji he nder Afrik tan ko ɓiyɓe leyɗeele ɗee rokkeede ko woni jojjannde mum en timmunde ko, ɗuum woni laamoreede no moƴƴiri ni, ko ɗuum woni ko hatojini, alaa goɗɗum fof ko waɗtatee heen.”

Mbele demokaraasi woni ko he ruttitaade caggal he nder jookdu Afrik? Ko laaɓndal ngal jaayndeeji e pelle dewindotooɗe dawrugol Afrik fof laaɓndotoo hannde caggal nde koonunkooɓe keɓti laamuuji he nder leyɗeele keewɗe he nder jookdu he. Kono, mbele ɓiyɓe leydi rentude cuɓoo gooto e mum ngardina ɗum leydi tan yonii e leydi wiyeede laamu mum ko demokaraasi? Nde tawnoo ko teskaa he nder Afrik, ko aldaa e ittitinde walla paltoor, ko hayɓe ɓiyɓe leydi ndenti cuɓii ɗum en ngardini ɗum en ko’e mum en yoo laamo he dow potal e nuunɗal; gollanaade leydi mum en e safruude ñawuuji e ngoƴaaji ɓiyɓe leydi, so joom mum en njooɗiima he jappere nattat hilleede leydi ndii e yimɓe mum. Jooɗantoo ko intereeji leyɗeele jananiyankooje doolnuɗe ɗee. Ko heddi koo, kanum ene e ɓesnguuji mum en e ɓadiiɓe ɗum en, ngona e fijirde ngaluuji leydi he mbaydi tonndeende fantude, ko aldaa e hurmaade ɓiyɓe leydi, tawa keeweendi e ɓiyɓe leydi ene nguuri e baasal, joote e caɗeele nguurndam.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: