Makki fodanii Abdullaay Daawuda Jallo wonde mawɗo jaagorɗe kono…

Cagaal nde Makki suɓii mawɗo jaagorɗe o Aamadu Bah, ngam ƴam lefol hooraagu Senegaal he innde Bennoo Bokk Yaakar, hooreejo leydi nana mocca yimɓe mum mettinɓe sabu fellitannde makko nde. O fuɗɗiima jooɗodaade he ɓeen yiɗnooɓe suɓeede ko o woori ɗum en. Ko he ndiin mbaydi o jooɗodii e Abdullaay Daawuda Jallo meer mo Bokke Jalluɓe kadi hooreejo CESE, ñalnde Aaɓnde (Altine) 11/09/23, tuggude he waktuuji 11 haa hakkunde ñalawma. Ɓe ngottodiima kadi ɓe njeewtidii he ko yowitii he kanndidaa Bennoo o.

He biyɗe jaaynde L’AS, yaltinnde kabaaru o ndee, wonnde Makki Sal etiima hujjinaade he suɓngo mum Aamadu Bah, wonnde ko ɗo mum hakkillaaji yimɓe ɓee ɓuri yowaade. Ngam yiɗde belaade giɗo makko, jahdiiɗo makko Abdullaay Daawuda Jallo, haa jooni he biyɗe jaaynde nde Hooreejo leydi o fodanii Abdullaay Daawuda Jallo fiilde ɗum lefol mawɗo jaagorɗe ko heddii e manndaa mum ko, kadi so Aamadu Bah hawii he suɓngooji he ma o jokku he ngoon posto.

L’AS habrii wonnde ADJ jaɓaani ndiin njeenaari, kono wiy tan ko ene hatojini e diisnondirded e diiñorde mum, ɗuum woni wonndiiɓe makko e heedanɓe mo, ngam ƴeewde hol feere ɓe ƴettata ko fayti he suɓngooji garooji he 2024 ɗi. Jaaynde ndee hollirii ene waawinii o dimisona posto makko CESE ko ɓooyaani, kono ɗuum tiimngal mayre tan.

Ene ɓuri sikkeede o heddi ko he fayndaare makko, ɗuum woni ƴamde lefol hooraagu leydi Senegaal he Colte 2024. Kadi jaaynde ndee hollirii wonnde gila ñalnde Hoore-biir Abdullaay Daawuda Jallo nana jokki diisnondire mum he yimɓe heewɓe. Nde wiy o yahii galle Ali Ngulle Njaay, kadi o yiyondirii e Muhammad Joon e Haaruna Muusa Jah.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: