Yarga Sih, takkaaɗo etaade warde Usmaan Sonko, seeraani tawo he caɗeele.

Yarga Sih, noototooɗo he innde lannda Pastef to Sakkal, huccondirii e ñaawoowo kabine ɗiɗamo hanki, oon yamirii yo o fawe junngo. O takkaa ko etaade warde hoore, sabu makko werlaade ndeelam mbaawɗam bonnude terɗe aadee.

Kanko takkaaɗo o, ko o pawanooɗo junngu kadi he ñaawore woɗnde, ɗuum woni etaade egginde hoolaare leydi.

Yarga Sih, ko sagata gorko mo duuɓi 35, golloowo AIBD (Boowal laaɗe diwooje Bles Jaañ). Ɗee ɗoo baɗe ɗe o takkaa mbaɗi ko ñalnde 16 Mbooy, nde Usmaan Sonko fotnoo nootoyaade tirbinal ngam ñaawoore hakkunde mum e Maame Mbay Ñaŋ. Kanko Yarga Sih o ummi Sali to hoɗorde makko woni to, ngam duusde Usmaan Sonko fayde tirbinaal, kadi omo jeynoo e sekkunooɓe ɗum ɓurɓe ɓadaade.

Caggal nde pelɓondiral waɗi hakkunde yimɓe Pastef e halfinaaɓe ndeenka e kisal ɓe, tolno Mermuus ɗo ɓe kappi yaltinde Sonko he nder werlaa mum, ko ndeen Yarga totti hooreejo lannda Pastef o tekkere leppiniraande bineegara. Kono e ɓiɗe Yarga, fayndaare mum wonno ko wallude Sonko mbele ene waawa foofde, sabu tawi ko cuyameeje lakirmoson ɗee puɗɗiima tampinde ɗum.

Ngam ndanndanaade Yarga Sih, Sonko wiy Yarga ko musiɗɗo mum mo o hooli resndude nguurndam makko, ɗuum firti, oon wonaa jogorɗo etaade warde mo. Kono eɗen ciftora caggal ndeen ñannde nde Sonko fotnoo nootoyaade tirbinaal, haa waɗi dillere, yimɓe makko mbiyno wonnde won ko waɗaa e makko, kadi waɗɓe ɗum ɓee njiɗnoo ko yooɓaade fittaandu makko. Kaan haala lollinaa he nder jaayndeeji he balɗe. Ko ɗuum jibini losko jeyngo sabaabu haa Yarga naggaa kadi laamu fawi he mum junngo.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: