Ñaawoore hakkunde Usmaan Sonko e Aji Saar: kori ñiiwa jibinaani doomburu?

Hannde, Naasaande 1 Korse 2023, tirbinaal mo Ndakaaru fotnoo liɓde ñaawoore mum he tuuma mo Aji Raabi Saar fawnoo he he mawɗo lannda Pastef, Usmaan Sonko. Ko ñaawoore ɓurnde lollude he nder daartol leydi Senegaal kadi ɓurnde jaayneede, sabaabu nde fitinaaji ɗum ummini gila nde haala kaa yalti he lewru Colte 2021.

He 2021, Aji Raabi Saar Suka dewbo jahroowo he tolno duuɓi noogaas, gollowoo he salon ɓoosgol, noddii Usmaan Sonko he laawol, sabu o wiy oon heɓtiimo laabi keewɗi kadi huccini he makko njogitaari ngam waawnudemo ko aldaa e belaaɗe makko. Usmaan jaɓii wonnde ene yahatnoo to oon salon mo innde mum woni Sweet Beaute, kono nawatnoo ɗum toon ko safroyaade rafi keeci, o yeddii wonnde o heɓtii Aji Saar, kadi o wiy oon tuuma ko feere politik fewjaande ngam yiɗde haɗdemo jeyeede he suɓngooji 2024. Eɗen ciftina kanko Usmaan Sonko arnoo tataɓo he suɓngooji hooraagu leydi Senegaal 2019, caggal Makky Sal e Idrisa Sek.

Tuggude ndeen, hakkunde Usmaan Sonko e laamu Senegaal ko ngarmi-ngaraa jaasaa-njettiimi. Kala nde laamu nguu ummini haala kaa o ummina yiɗɓe makko e yahdiiɓe makko ɓe mbaɗa seppooji, ɗi e ko ɓuri heewde, kala nde mbaɗi ene heewi bonnude ko heewi. Pittaali mbaasama heen ko ene tolnoo hannde e 18 aadee, ko jiidaa e barmuɓe, ƴiiƴameeje dufɗe, jawɗeele bonnaaɗe, gila he jeereeji, butikaaji e werlaaji duppaaɗi, kadi yimɓe heewɓe nanngaama heen nana lelii he nder dummbirɗe.

Ñalnde Mawbaare (Talaata) jawtuɗo dow o, ñaawoore ndee jooɗaama kono Usmaan Sonko tawtoraaka, taw o dogii o suuɗoyiima wuro makko Sigaacoor, ngam he ɓiyɗe makko hoolaare alanaamo he ndeenka makko e kisal makko ngam waawde tawtoreede ndeen ñaawoore. Danndinantooɓe (hujjinantooɓe) mo ɓee daɓɓiinoo yoo ñaawoore ndee dirtine mbele omo waawa tawtoreede, sabu he biyɗe maɓɓe o heɓaani ɗerewol noddaandu (convocation) ko ɗuum haɗimo nootaade, kono ñaawoowo o jaɓanaaniɓe ɗuum. He ndiin mbaydi, baawo o tawtoraaka, o ñaawatee ko caggal makko (par contumnce) hay danndinantooɓe makko ɓee mbaawaa ƴettude konnguɗi e hujjinanaade-mo.

Caggal ñalawma ñaawoore juutɗo, puɗɗiiɗo gila beetawe haa tataɓal jamma, porokiiroor o ɗaɓɓiri ñaawoowo o wonnde yoo Usmaan Sonko soke duuɓi sappo ngam heɓtude Aji Saar walla duuɓi joy ngam bonnude cukaaku (corrupton de la jeunesse), kadi danndinantooɗo Aji Saar o, Me Alhaji Juuf, ɗaɓɓii yoo Usmaan Sonko yoɓne miliyaar e feccere ngam ndaamordi Aji Saar.

Beeli fof ene njowinoo he ndeeɗoo ñaawore hannde, holko nde jogori feññinde? Mbele ma nde teeŋtin haala Aji Saar kaa tawa ko wonndude e daliilaaji laaɓɗi ɗi ndiiwtotaako, sabu karallaagal losko hannde ene rokki waawde asde haa ubbita ngoonga mo yeddotaako, hayso tawii neɗɗo waawaa daɗde he juumre, walla maa ñaawoore ndee fennumo rokka Usmaan Sonko takkanooɗo o ngoonga, walla kam tabitina wonnde hujjaaji Aji Saar ɗii ñiɓaaki e leydi walla njonaani ngam fawde he dow mawɗo Pastef o kuugal, so ɗuum waɗii tuuma o suutee he dow makko, ɓanndu makko laaɓa.

Hol ko ñaawoore nde liɓi?

Hannde caggal waktuuji seeɗa, ñaawoowo o liɓii ñaawore mum, o taƴii ñaawore makko, ko yoo Usmaan Sonko soke duuɓi ɗiɗi sabu bonnugol cukaaku (corrupton de la jeunesse). Haysinno ɗuum firti ko omo jaɓi Usmaan Sonko wonndii e suka dewbo mo dañaani duuɓi noogas e goo ne, ñaawoore ndee kam tabitinaani wonnde o wonndiri e makko ko he waawnere (viol). So tawii ñaawoowo o ronkii dañde daliilaaji ɗi ene tabitina ko Usmaan Sonko takkaa ko, ko waɗi kanko e porokiiroor o e ɓe ñukindoyoo laabi goɗɗi (corrupton de la jeunesse) ngam dañde no ɓe ɓiliri Usmaan Sonko? Mbele ndee ñaawoore e ko yalti he mum koo tabitinaani ko Usmaan Sonko jeertinnoo Senegaalnaaɓe gila he fuɗɗoode ko, wonnde ɗum ɗoo ko feere ngam haɗdemo jeyeede he suɓngooji hooraagu Senegaal 2024?

Ko laaɓitan ko ndee ñaawoore ittaani tuumaaji Senegaalnaaɓe wonnde ñaawooɓe Senegaal ngalaa ndimaagu e wellitaare ñaawde goonga, teeŋti so tawii ndeen ñaawoore ene toɗɗii laamɓe ɓe, walla ko takkii ɗum en.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: