Nijeer, Konunkoɓe kabrii wonnde liɓi laamu Hooreejo leydi o Mohamed Bazum.

Hooreejo leydi Nijeer Mohamed Bazum ittaama he laamu, habriɗum ko diɗɗal konunkooɓe he tuma nde ɓe njalti he ayaawo habrirde ngenndi Nijeer he jamma Njeslaare (Alarba) 26 Morso2023, Caggal nde hooreejo leydi o jaggaa to galle laamorgo to.

Kolonel Aamadu Abdaramaan, jooɗiiɗo ene jiimi he kaayit, tawi ene satii ɗum koonunkooɓe jeenayo dowrowɓe, o wiy: Semmbe ndeenka e kisal pellitii, ittude laamu ngu ngannduɗon ngu, sabu jahrugol caggal ngonka kisal leydi ndi, yantude kadi e ngardiigu bonngu.”

Abdaramaan wiy keeri Nijeer fof uddaama, kuwro foo yamiraa he nder wertaango leydi ndii kala. Koonunkooɓe ɓee ene ndeentina kala leydi koɗiri wiyoori ene ara ngam naatde e fiyakuuji maɓɓe, ɓe ɓeydi heen kadi maɓe kurmo kisal hooreejo leydi o (liɓaaɗo o).

Laaɓaani mbela jaggugol ngol laatiima, nde tawnoo won jaayndeeje, ko AFP ene kollira wonnde ƴetti ngal ɗoo pellital tan ko koonunkooɓe reenooɓe laamɗo o ɓe (garde presidanielle), kono koonunkooɓe heddiiɓe ɓee njaɓaani tawtudeɓe heen.

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: